Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Tomas Rajlich Obrazy z let 1969 - 2008

2008-10-23 19:12

Místo: Veletržní palác

24.10.2008 - 15.01.2009

Veletržní palác, ochoz mezaninu

kurátor: Tomáš Vlček

Retrospektivní výstava představuje malířské dílo Tomáše Rajlicha v protikladech a vztazích dvou výrazných prvků jeho tvorby, struktury a textury. Výstava dokládá jedinečné místo toho umělce zařazovaného do poloh fundamentálního malířství v současném výtvarném umění. Rajlichovo dílo je zde představeno v souvislostech dvou reflexí jeho identity. Jednu připravil holandský kritik Philips Peters, druhou kurátor této výstavy Tomáš Vlček, obě vidí prameny jedinečnosti Rajlichova díla v obohacování postojů a koncepcí mezinárodního umění druhé poloviny 20. století.V díle Tomase Rajlicha krystalizují do emblematické podoby principy strukturních protikladů, které jsou charakteristické pro veškeré umění. Přes svou maximální obecnost nacházejí Rajlichova díla přesné místo v dějinách evropského umění druhé poloviny 20. a počátku 21. století.
Základy umělcovy malby se utvářely v jeho životní pouti, vycházející z Československa pod totalitní mocí nejprve nacistického Německa a později stalinského a chruščovovského sovětského Ruska. Tato substrukturní východiska se dále utvářela za malířova pobytu ve „svobodném světě“ evropského Západu druhé poloviny 20. století, aby mu dnes umožňovala zhodnotit protiklady kulturních, politických a sociálních kontextů odlišných center Evropy a světa, ve kterých střídavě pobývá a tvoří: Haagu, Paříže, New Yorku, Milána a Prahy.

Charakteristickou vlastností prostředí, které poskytlo základní podněty pro to, aby se Tomas Rajlich stal výtvarným umělcem, byla nejistota. Těžko si představit jiné silnější impulsy zasahující do útlého dětství člověka, než byly protiklady emocí přirozené životní radosti a dobové úzkosti, do kterých se Rajlich narodil. Vratká existence s obavou z možného transportu do vyhlazovacích táborů nacistického Německa bezpochyby poznamenala chování rodičů a prostředí, ve kterém malíř vyrůstal.

Rajlichovy studie výtvarného umění začaly vstupem na Grafickou školu v Praze roku 1953.
Byla to doba, ve které teror diktatury proletariátu vrcholil, zatímco nejvyšší vůdcové komunistického režimu odcházeli na věčnost, v Sovětském svazu Josif Vissarionovič Stalin, u nás Klement Gottwald a řada dalších. V kultuře se spolu se zmírňováním nejhorších podob represí komunistického režimu dostávaly velmi pozvolna ke slovu prvky, modely a principy moderního a avantgardního umění, ke kterým dospěla česká kultura ve třicátých letech, dříve než její vývoj přerušily německá okupace a světová válka.
V dalším studiu Rajlich odmítl tehdejší možnosti malířství a začal se sochařstvím. Na pražskou Akademii vstoupil roku 1958. Podstatný vliv na něho měli dva profesoři Jan Lauda a Karel Hladík, dvě generačně a názorově odlišné osobnosti.
Prvý byl schopen uchovat i v době socialistického realismu, kdy v plastice vládl popisný detail, celistvost tvaru, druhý podrobil povrch plastiky analýze jejích textur. Mezi hledáním celistvosti tvaru (většinou abstraktního) a expresivností osamostatněných textur (v počínajících tendencích informelu) generovalo mnoho aktuálních témat výtvarného umění nejmladší generace, ve které se Tomas Rajlich v polovině šedesátých let prosadil jako spoluzakladatel Klubu konkretistů. Nové konceptuální přístupy předznamenané jak Marcelem Duchampem, tak tendencemi evropské, zejména ruské avantgardy spolu s novými trendy umění rozbíhající se druhé poloviny 20. století inspirovaly radikální tvůrčí postoje. Rajlich zcela eliminoval jakoukoliv figuraci a po ouvertuře plastik zjednodušených geometrických tvarů a konstruktivistických skladeb začal životní dílo obrazových struktur. Interpretovat tuto cestu, znamená rekapitulovat mnoho událostí a tvůrčích podnětů z odlišných oblastí tehdejší kultury, tak jak se promítaly do kontextu výtvarného umění Československa i do života tvůrců, kteří svá Československem poznamenaná východiska rozvinuli a konfrontovali v svobodné části Evropy.


V dnešních reflexích věnovaných Rajlichovu dílu se bere jako rozhodující událost pro jeho vývoj malířovo přesídlení z okupovaného Československa do holandského Haagu v roce 1969. Krátké spojení konstruktivismu, domněle dominantní tendence umění východní Evropy a nového konstruktivismu v prostředí holandského De Stijlu však neodpovídá cele založení Rajlichových obrazových struktur. Ty mají své hlubší kořeny jak v osudech autorovy tvůrčí osobnosti, tak v kontaktech jeho díla s rodným prostředím plným rozporů.


Tomas Rajlich našel v Holandsku sám sebe. Nikde jinde by se nemohly jeho sklony a potřeby dobrat takové jasnosti pohledu na svět a takové transparence jako v zemi Barucha Spinozy a Pieta Mondriana. Zatímco se v Čechách zastánci nové geometrie z Klubu konkretistů snažili rozvolnit přísnost geometrické struktury, ať už kinetickým pohybem nebo variabilitou jejích složek, posláním Tomase Rajlicha se stala snaha prezentovat ji v absolutně čisté a dokonalé formě. Skladby obrazového pole členěného přísnými vertikálami a horizontálami se staly pevným východiskem Rajlichova díla holandského období. Jejich jasnost a samozřejmost umožnila, aby nově vstupovaly do vztahů s dalšími prvky obrazu. Byl to především rukopis, který se začal u Rajlicha sedmdesátých let radikálně prosazovat a otevírat novou dimenzi jeho minimálních obrazových struktur. Rajlichovo uchopení protikladů struktury a textury obrazu je tak zásadní, že se stalo výzvou kritikům, historikům a filozofům umění k novým snahám o nalezení odpovědi na otázky významu a skladby jeho díla jako principiální podoby abstraktního obrazu.
Vztah struktury a textury není totiž pro něho ani pouhou formální záležitostí, ani jen významovým odstínem téhož. Má podobu vzdoru, zápasu jednoho s druhým. Napětí mezi polaritami se stupňuje s vývojem a proměnami Rajlichovy tvorby od sedmdesátých let do současnosti. Na začátku to byly razantní malířské zásahy do geometrického rastru obrazové substruktury jako pokusy uchovat jednoduché struktury živými.
Od osmdesátých let sílí role barvy a textury, ta stále více a odvážněji vystupuje do popředí, aby se stala prostřednictvím rukopisu malby tím základním, co určuje nejen texturu detailu, ale především celek jako texturovanou, neklidnou, pohybující se jednotu. Význam uplatnění binárních protikladů struktury a textury v Rajlichově díle je pokusem zakotvit jazyk výtvarného umění v čemsi podstatnějším, než jsou proměny vkusu a osudy stylů výtvarného umění druhé poloviny 20. a počátku 21. století.

Tomáš Vlček

DOPROVODNÉ PROGRAMY k výstavě
Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění, Národní galerie v Praze, tel.: 224 301 003, email: vzdelavani@ngprague.cz

Komentované prohlídky ke dnům volného vstupu (15.00–20.00)
5. 11. ST 15.00 Tomas Rajlich – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Tomášem Vlčkem
5. 11. ST 18.00 Souvislosti díla Tomase Rajlicha – díla ze stálé expozice ve Veletržním paláci – komentovaná prohlídka
Cena: zdarma / Doba trvání: 30–60 min. / Místo setkání: pokladny Veletržního paláce.

Komentované prohlídky ke krátkodobým výstavám
16. 11. NE 16.00 Tomas Rajlich
Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (v ceně je zahrnuto vstupné a poplatek za lektorský výklad) / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny Veletržního paláce.

Otevřené ateliéry pro děti i rodiče
Přijďte společně s dětmi prožít aktivní výtvarně zaměřená podzimní sobotní odpoledne do domu U Černé Matky Boží, kláštera sv. Jiří a do Veletržního paláce. Inspirací pro tvorbu nám budou umělecká díla ze sbírek Národní galerie v Praze. Výtvarný materiál vám bude volně k dispozici. Otevřené ateliéry probíhají jednou za měsíc.
6. 12. SO 14.00–16.30 1 barva, 1 štětec, 1 plátno – Experimentální malířská dílna inspirovaná dílem Tomase Rajlicha ve Veletržním paláci.
Cena: platí se jen zvýhodněné rodinné vstupné / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Lektorské oddělení nabízí vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy. Podrobnou nabídku vám rádi zašleme, najdete ji také na webových stránkách NG. Objednejte si prohlídku výstavy Tomase Rajlicha s výkladem nebo program s ateliérem pro ZŠ či SŠ. Aktuální nabídku získáte na výše uvedených číslech či emailu.
Cena: 25–40 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, 500–800 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: 90–120 min. / Rezervace: dva týdny předem.

PROGRAMY PRO PEDAGOGY
Komentované prohlídky pro pedagogy
Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol. Seznámíte se s dílem Tomase Rajlicha a budete inspirováni k návštěvě výstavy se svou třídou.
4. 11. ÚT 16.30 Komentovaná prohlídka pro pedagogy
Cena: vstup i komentář zdarma / Doba trvání: 60–90 min. / Rezervace: nutná.

Studijní materiály pro učitele
Uvažujete-li o návštěvě výstavy Tomase Rajlicha se svou třídou, využijte k přípravě Studijních materiálů. Představí umělce Tomase Rajlicha a nabídnou aktivity, které budete moci realizovat přímo ve výstavě, před její návštěvou či po ní ve třídě. Studijní materiály získáte zdarma od 4. 11. 2008 na www.ngprague.cz nebo na adrese vzdelavani@ngprague.cz.

Národní galerie v Praze
Sbírka moderního a současného umění – Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
www.ngprague.cz
Otevřeno denně kromě pondělí, od 10–18 hodin

Vstupné na výstavu tvoří součást vstupného do celé expozice:
Základní: 160,- Kč od 16 hodin : 100,- Kč
Snížené: 80,- Kč, od 16 hodin: 50,- Kč
Rodinné: 200,- Kč, od 16 hodin: 100,- Kč

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>