Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Výstavy

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo

2011-03-01 11:29

* Místo: Valdštejnská jízdárna , Jízdárna Pražského hradu
* Datum konání: 26.11.2010 - 10.04.2011

vstupenky v síti TicketPro

Hlavní kurátor: Vít Vlnas
Kurátoři: Tomáš Hladík, Petr Přibyl, Lenka Stolárová, Alena Volrábová, Marcela Vondráčková, Petra Zelenková
Architektonické řešení: Jan Roháč - Bronislav Stratil

Výstavu pořádá Národní galerií v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, Senátu Parlamentu České republiky, arcibiskupa pražského Dominika Duky OP a Magistrátu hlavního města Prahy.

Pictor aetate nostra in Patria summus
Bohuslav Balbín
(Malíř v naší době ve vlasti nejlepší)


Karel Škréta Šotnovský ze Závořic je považován za zakladatele novodobé české malířské tradice a jednoho z největších umělců, kteří se kdy narodili v Čechách. Mnohostranná výrazová škála tohoto malíře sahá od harmonického klasicismu k dramatickým šerosvitným kompozicím, jež předznamenávají vrcholně barokní umění. Rozsáhlý Škrétův tvůrčí odkaz zahrnuje vedle početných kreseb a grafiky jak úchvatná oltářní plátna, tak drobné intimní výjevy. Z jeho ruky známe scény náboženského, mytologického i alegorického obsahu. Jako citlivý pozorovatel a poučený znalec lidí se Karel Škréta projevil ve své portrétní tvorbě. Ke čtyřstému výročí umělcova narození připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským monumentální výstavu děl Karla Škréty a jeho současníků. Páteř expozice tvoří dílo Karla Škréty, prezentované v rámci logicky uspořádaných celků. Mnohostranný umělec je představen nejen jako význačný malíř a kreslíř, jehož schopnosti podtrhují četná nově restaurovaná a mnohdy i nově objevená díla, ale i jako navrhovatel mnoha grafických listů. S intelektuálním rozměrem tvůrce, jenž byl svými současníky chápán jako opravdový pictor doctus, souvisí vhled do pozoruhodné škrétovské knihovny. Originální historické dokumenty zase přibližují Škrétu coby dravého a úspěšného enterpreneura pobělohorské doby. V úvodních výstavních oddílech se připomíná prostředí pražského rudolfínského manýrismu, z něhož malíř původně vyšel, i přechodová éra mezi pozdní renesancí a raným barokem, do níž se na sklonku třicátých let vrátil. Pominuty nejsou ani dobová architektura a urbanismus či raně barokní sochařství, na jehož poli vyrostl Škrétovi úctyhodný protějšek v osobě Jana Jiřího Bendla. Vedle titulního hrdiny dostávají oprávněně důstojný prostor i malíři, na něž ve svém díle navazoval. Vůbec poprvé se obrazy „pražského Apella“ ocitají v přímé konfrontaci s virtuózními, dobově vysoce oceňovanými pracemi Annibala a Ludovica Carracciů, Carlotta, Maratty, Bernarda Strozziho a Quida Reniho, jehož úchvatné Zvěstování z Ascoli Piceno je samo o sobě malířským klenotem nejvyšší myslitelné kvality. Nechybí ani práce záalpských kolegů Karla Škréty, mimo jiné Joachima von Sandrart, Johanna Heinricha Schönfelda a Tobiase Pocka. Divák si tak sám může učinit představu o tom, do jaké míry byly správné či naopak mylné soudy uměleckých historiků, kteří doposud namísto originálů vzájemně porovnávali jen jejich reprodukce. Samostatná část výstavy je věnována osobnosti Karla Škréty mladšího a otázkám Škrétovy dílny a následovníků. Logický, místy úsměvný epilog pak tvoří připomínky umělcova druhého života a impozantního kultu, jemuž se těšil zvláště v 19. století.

Sebegeniálnějšího umělce není možno vyčlenit z kontextu doby, oddělit jej od sociálního a ekonomického zázemí a vypreparovat jeho individuální genezi ze spletité struktury vzájemného stýkání a potýkání se vlivů, stylových proudů a podnětů, vycházejících od jiných výtvarných disciplin i z obecné dobové atmosféry.

Pokud se podařilo ukázat, že dílo Karla Škréty je mnohem více než „hlubinou bezpečnosti“ českého novodobého malířství, že nepředstavuje uzavřenou kapitolu, nýbrž dynamický fenomén, vyzývající k novým systémovým interpretacím i zdánlivě překvapivým konfrontacím, pak současná výstava splnila svůj účel. Výstavu provází obsažný vědecký katalog ve dvou jazykových mutacích (670 s., cca 900 barevných reprodukcí), a to již od prvního dne konání.   
Výstava zahrnuje na 400 exponátů, z nichž zhruba čtvrtinu tvoří malby, které byly podrobeny technicko-technologickým průzkumům. Spolu s českými muzei, církevními institucemi a soukromými majiteli poskytly zápůjčky na výstavu též sbírky z Německa, Rakouska, Itálie a USA.

Národní galerie ve spolupráci s řadou partnerských pracovišť, především s Univerzitou Karlovou a s Ústavem dějin umění AV ČR, hledala odpověď nikoliv v teorii, ale v praxi. Podařilo se nalézt a blíže identifikovat jak nová, dosud neznámá díla Karla Škréty, tak i obrazy pokládané po desítky let za ztracené. Pochopitelně došlo i k negativní zjištěním, vedoucím k odepsání některých prací, tradičně pokládaných za Škrétovy výtvory, z katalogu umělcovy tvorby. O mnohá překvapení se postaral široce koncipovaný technologický průzkum a na něj navazující restaurátorské práce. Zásadní nové poznatky pak vynesl na světlo historický výzkum prováděný v českých i zahraničních archivech.

Lenka Stolárová – Vít Vlnas

 
Informace o výstavě
Jízdárna Pražského hradu
U Prašného mostu 3, Praha 1
tram 22 > Pražský hrad
otevřeno denně od 10 do 18 hodin

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1
metro > A, tram 12, 18, 20, 22 > Malostranská
otevřeno denně od 10 do 18 hodin
otevřeno denně od 10 do 18 hodin

Vstupné:
do jednoho objektu / do obou objektů

základní / 150 Kč / 200 Kč
snížené / 70 Kč / 100 Kč
rodinná vstupenka / 200 Kč / 300 Kč
školní skupina (za jednoho žáka) / 20 Kč / 30 Kč 

www.skreta.eu
 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>