Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Ostatní – Ostatní

Akademie věd ČR

Fax
224 240 512
www
Telefon
221 403 111
E-mail
Adresa
Národní 3, Praha 1 - 117 20
Městská část
Praha 1
Doprava
Tram č. 6, 9, 17, 18, 21, 22,  23 - zastávka Národní divadlo
Metro B - stanice Národní

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Základní charakteristika AV ČR
Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č.283/1992 Sb. jako český nástupce dřívější Československé akademie věd. Je soustavou 53 veřejných výzkumných pracovišť. Pracuje zde téměř 7000 zaměstnanců, z nichž více než polovina jsou badatelé s vysokoškolským vzděláním. 

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum - ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Pracoviště Akademie věd se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných mezinárodních projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňují zapojení české vědy do mezinárodního kontextu. 

Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd je Akademický sněm složený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. Výkonným orgánem Akademie je Akademická rada v čele s předsedou Akademie věd, Vědecká rada se zabývá především vědní politikou Akademie věd. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období. Nezávislé hodnocení vědecké úrovně jednotlivých ústavů zajišťují Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů, odpovídají svou odbornou působností jednotlivým oblastem věd Akademie. 

Akademie věd je financována především ze státního rozpočtu. Financování vědecké práce v Akademii odpovídá běžným mezinárodním standardům. Kromě institucionálního financování výzkumných záměrů pracovišť AV ČR se stále výrazněji uplatňuje financování účelové, uskutečňované formou řešení vědeckých projektů a grantů vybraných ve veřejné soutěži. Akademie jako první v republice zřídila vlastní Grantovou agenturu, která finančně podporuje vědecké projekty na základě posudků spočívajících na peer review systému za účasti zahraničních posuzovatelů. Jednotlivé ústavy získávají další finanční zdroje účastí na domácích a zahraničních programech. V rozpočtových záležitostech zastupuje Akademie na základě zmocnění i 71 specializovaných českých vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností.

Odbor mediální komunikace (OMK) Akademie věd České republiky 
připravuje, koordinuje a realizuje popularizační a propagační činnost AV ČR všemi dostupnými prostředky.

Zajišťuje pro vedení Akademie věd ČR, její pracoviště a další určené subjekty aktivní a pasivní komunikaci s médii, pořádá propagační a popularizační aktivity, zabezpečuje související PR servis. Vyhledává, připravuje a následně realizuje popularizační a vzdělávací projekty ze strukturálních fondů a rámcových programů.

Odbor mediální komunikace AV ČR se dále dělí na dva referáty oddělení: Referát komunikace a Projektový referát.

Referát komunikace pořádá tiskové konference, diskusní kulaté stoly, workshopy, mediální kampaně pro vybrané celoakademické akce a jednotlivá pracoviště AV ČR. Ke klíčovým popularizačním aktivitám náleží každoroční Týden vědy a techniky a spolupořadatelství Evropského týdne mozku.

Projektový referát připravuje a následně realizuje projekty ze strukturálních fondů a rámcových programů zaměřené na popularizaci a propagaci vědy i na vzdělávání.
Kontakty: Národní 3 117 20 Praha 1 , tel: 221 403 111 / E-mail: press@kav.cas.cz / web http://press.avcr.cz/

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>