Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Muzea

Letecké muzeum Kbely

www
E-mail
Adresa
Mladoboleslavská ul. (letiště Praha - Kbely), Praha 9 - 197 00
Telefon
973 207 500
Doprava
ze stanice metra Palmovka (trasa „B“) – autobusem č. 185
ze stanice metra Českomoravská (trasa „B“) – autobusem č. 375
ze stanice metra Vysočanská (trasa „B“) – autobusem č. 375
 
ze stanice metra Prosek (trasa „C“) – autobusem č. 185, 375
ze stanice metra Letňany (trasa „C“) – autobusem č. 185, 280, 259, 302, 375, 376
 
Všemi výše uvedenými autobusy pojedete do zastávky Letecké muzeum. Zastávka je na znamení !
Otevírací doba
V letošním roce začíná muzejní sezóna 30. dubna a končí 30. října 2011.
Muzeum je otevřeno v letní sezóně, květen až říjen, a to každý den mimo pondělí od 10:00 - do 18:00.
Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že hangáry se uzavírají v 17,30h.
Tématika muzea
historický

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha - Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání zde jsou vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, uniformy, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.
Loading .....
Loading .....
Loading .....

Rating objektu

Atraktivita:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!
Atmosféra:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!
Ceny:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!
Střední známka:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Ohodnotit

Atraktivita:
 • váš výběr
 • Nuda, nuda
 • Ujde to
 • Místy zajímavá
 • Vysoká
 • Určitě zajděte!
 • 0
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
Atmosféra:
 • váš výběr
 • Špatná
 • Ujde to
 • Normální
 • Příjemná
 • Skvělá
 • 0
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
Ceny:
 • váš výběr
 • To je snad vtip
 • Vysoké
 • Normální
 • Odpovídající
 • Nízké
 • 0
 • 406
 • 407
 • 408
 • 409
 • 410

Komentáře (1719)

dominican republic hotel 2023-01-13 06:44:46
I likewise composed an article on a comparative subject will discover it at compose what you think.
hotel grand cayman 2023-01-13 06:35:04
Hello, I found your blog per Google bit looking for such kinda instructive prompt also your educate sees extremely noteworthy for me.
bahamas hotel 2023-01-13 06:31:59
Your writings regarding this matter are right, perceive how I composed this site is extremely great.
aruba hotels 2023-01-13 06:29:01
Mmm.. admirable to be here in your report or tell, whatever, I notoriety I ought to besides process solid for my have site need I play some salubrious further refreshed occupied in your area.
antigua hotel 2023-01-13 06:25:53
Regarding this matter web page, you'll see my best data, make sure to investigate this level of detail.
Taiwan nature 2023-01-13 06:22:31
Gives you the best site address I know there alone you'll discover how simple it is.
Hualien beaches 2023-01-13 06:19:01
I need to seek destinations with important data on given point and give them to educator our feeling and the article.
restaurants in hualien 2023-01-13 06:15:11
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates.
hotel in hualien 2023-01-13 06:11:46
I expounded on a comparable issue, I give you the connection to my site.
hualien city 2023-01-13 06:05:44
Your websites facilitate all the more each else volume is so engaging further serviceable It chooses me occur for withdraw reprise. I will in a split second snatch your rss channel to remain educated of any updates.
from taipei to hualien 2023-01-13 06:00:49
Cool you record, the data is extremely salubrious further entrancing, I'll give you an associate with my scene.
zhuilu old trail 2023-01-13 05:54:03
Recognizes for handwriting such a commendable section, I lurched adjacent to your blog other than anticipate a modest bunch prompt. I need your tone of composition...
taroko national park 2023-01-12 12:59:58
Recorded here you'll learn it is imperative, them offers the connection in an accommodating page:
zhuilu tour 2023-01-12 12:55:50
I read this article. I think You put a great deal of push to make this article. I value your work.
taroko gorge tour 2023-01-12 12:51:47
These you will then observe the most vital thing, the application gives you a site an effective critical web page:
hotels in akumal 2023-01-12 12:47:42
It is the plan to give significant data and best works on, including a comprehension of the administrative procedure.
bacalar mexico 2023-01-12 12:42:53
This is also a fair post which I really savored the experience of scrutinizing. It isn't every day that I have the probability to see something like this..
beach packing list 2023-01-12 12:39:29
I get a kick out of the chance to suggest only fine in addition to proficient data and realities, thus see it:
tulum resorts 2023-01-12 12:35:52
So parcel to happen over your astounding site. Your blog acquires me a phenomenal exchange of charming.. Salubrious part alongside the scene.
puerto morelos resorts 2023-01-12 12:32:36
Magnificent dispatch! I am to be sure getting well-suited to over this data, is genuinely neighborly my amigo. In like manner awesome blog here among a significant number of the exorbitant data you gain. Hold up the advantageous procedure you are doing here.
playa del carmen resorts 2023-01-12 12:26:16
These you will then observe the most vital thing, the application gives you a site an effective critical web page:
isla mujeres resorts 2023-01-12 07:46:58
Hello, I found your blog per Google bit looking for such kinda instructive prompt also your educate sees extremely noteworthy for me.
cozumel resorts 2023-01-12 07:43:43
This is useful, in any case it can be significant with the goal that you can look at the accompanying site:
cancun resorts 2023-01-12 07:40:35
I read this article. I think You put a great deal of push to make this article. I value your work.
akumal resorts 2023-01-12 07:36:55
These you will then observe the most vital thing, the application gives you a site an effective critical web page:

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
Loading .....
>