Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Hrady, zámky, památky

Tyršův dům

www
E-mail
Městská část
Praha 1
Adresa
Újezd 40/450, Praha 1 - 118 01
Telefon
257 007 111
Fax
257 320 580
Doprava
Tram č. 6, 9, 12, 20, 22, 23 - zastávka Újezd

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Stručná historie stavby Tyršova domu

Dne 6. října 1923 započala demolice starých objektů na ploše pozdějšího letního cvičiště.
(“carré” – vojenská budova, zahradní domek u Čertovky a přízemní domek u dvora malostranské reálky) Stavba budoucího Tyršova domu je odstartována. Novostavby vznikají za severním křídlem kolmo k hlavnímu traktu Michnova paláce a jsou účelně propojovány
s prostorami staré budovy. Velká pozornost je věnována stavbě tělocvičny, která má být tvořena dvěma sály oddělenými přepážkou tak, aby bylo možné cvičit v obou najednou.
Nad tělocvičnou jsou plánovány prostory pro ubytování posluchačů cvičitelské školy (60 lůžek). V přilehlých místnostech vzniknou prostory pro zotavování, sprchy a umývárny. Pod sálem je projektován bazén o rozměrech 11x50 m se svažitým dnem a s hloubkou od 1,5 do 3,5 m. Ve spojovací budově mají vzniknout místnosti pro jídelny, studovny a přednáškový sál. Na místě zbouraného vojenského objektu bude postaveno letní cvičiště o rozměrech 60x100 m. V projektu je plánován i letní bazén se sprchami a šatnami. Původní záměry jsou však v průběhu stavby korigovány především z důvodů finančních. Komplikovanou se ukáže být především stavba zimní plovárny. Mnohokráte je zvažována její prospěšnost. Provádí se analýza Žofínských lázní a lázní Koruna. Ke spolupráci je přizván jako expert ing. dr. Bechyně, který doporučuje studijní cestu do Holandska, kde mají s podobnými stavbami značné zkušenosti. Zkušební vrt do hloubky čtrnácti metrů odhaluje složení půdy a úroveň spodní vody. Teprve na základě tohoto náročného průzkumu je přistoupeno k vlastní výstavbě zimní plovárny. Oproti původní představě je bazén nakonec vystavěn v menších rozměrech. Délka dvacet metrů, šířka deset metrů, hloubka 1,5 až 2,65 m. Obsah 360 m3. Během stavby je nutné řešit mnoho technických problémů. Rozborem vody ze studny zřízené především pro zásobování bazénu vodou se zjistilo, že voda obsahuje příliš mnoho železa a manganu a je pro bazén nepoužitelná. ČOS podává okamžitě žádost městské radě, aby se voda pro plovárnu mohla čerpat z Čertovky. Podlaží vlastního bazénu je nutno zapustit až do hloubky jedenácti metrů, na pevný skalnatý podklad. Na spodní vodu se při vlastním výkopu narazí již v několika metrech. Její stálé odčerpávání značně zpomaluje betonářské a zednické práce. Těsně před dokončením výkopu se jedna ze stěn začíná bortit. Jen obětavostí a pohotovostí přítomných dělníků nebyla veškerá značně namáhavá práce úplně zničena a podaří se vybetonovat desku podobnou člunu, do které byla celá stavba plovárny zasazena. Těžkosti při výstavbě zimní plovárny definitivně zastavily plány na vybudování letního bazénu, který měl být situován vedle cvičiště v blízkosti Čertovky.

V době slavnostního položení základních kamenů na boční stěnu tělocvičny (28.10.1923) jsou finanční prostředky na stavbu Tyršova domu téměř vyčerpány. ČOS apeluje na členskou základnu výzvou v sokolském tisku “což příslovečná sokolská obětavost usnula”, aby znovu co nejvíce přispěla na nedokončenou stavbu. Nepříznivá zima roku 1923-24 způsobuje zdražení stavebních prací. Provádí se pouze izolace střešní konstrukce a vyšalování tělocvičny. Je rozhodnuto nedělit tělocvičnu pevnou příčkou, ale pouze látkovým závěsem. Krása velkého sálu by se pevnou příčkou značně narušila a její stavba by byla finančně náročnější. Šťastné rozhodnutí. V celém objektu je zavedeno světlo a dokončeno centrální vytápění. Kotelna je umístěna v suterénu pod spojovacím traktem. Dokončuje se kanalizace
a v historických interiérech práce štukatérské. Koncem roku 1924 je přijat návrh na úpravu Sokolského domova a zřízení restaurace Stará zbrojnice. S přestavbou se začíná okamžitě.
Akademický sochař Jaroslav Brůha se stává vítězem sochařské soutěže na vnější výzdobu tělocvičny. V již opraveném starém paláci je zřízeno několik bytů pro zaměstnance (strojníka, správce, domovníka). Ve druhém patře, v domě nakladatelství , byl pronajat velký byt francouzskému obchodnímu atašé panu Le Blancovi, který se začátkem roku 1925 do Tyršova domu nastěhoval. Nutnost hledání finančních prostředků na dostavbu má zelenou. V letních měsících roku 1924 je definitivně zbourána nádvorní budova ( vojenský objekt). Materiál z této demolice je použit na výstavbu balustrády, rampu dvora a dvoranu knihoskladu. Ve stejném čase se začíná budovat letní cvičiště. Staví se běžecká dráha (100 y), doskočiště na skok daleký i skok do výšky. Upravuje se prostor na umístění gymnastického nářadí. Letní cvičiště je budováno k víceúčelovému využití. V zimních měsících má sloužit jako kluziště.
K slavnostním příležitostem se na prvním nádvoří vztyčují vlajkové stožáry. Od září 1924 jsou do nově vybudovaných prostor stěhovány materiály ČOS, malá část expozice muzea a knihosklad z Karlovy ulice. V dubnu 1925 pak administrativa ČOS. Dokončuje se žulová dlažba nádvoří a povrch cvičiště. Do zdi nového arkádového dvora je vsazena Tyršova pamětní deska, z kamene přivezeného z místa jeho tragického skonu v Oetzu. K otevření se připravuje Karáskova galerie, sbírka uměleckých předmětů, kterou věnoval ČOS a až do své smrti v roce 1951 spravoval spisovatel Jiří Karásek z Lvovic. 2. a 3. května 1925 se v Tyršově domě konala první schůze výboru ČOS vedená starostou dr. J. Scheinerem. Na tomto zasedání je stanoven program slavnostního otevření Tyršova domu, které je plánováno na 23. a 24. 5. 1925.

13. 5. 1925 Tyršův dům poprvé navštíví president republiky T. G. Masaryk. 17. 5. 1925, byla slavnostně otevřena Karáskova galerie. Jedinečná slovanská galerie rodinného původu vznikající již na konci osmnáctého století, která se pyšní obsáhlým grafickým kabinetem. K obrazárně je připojena knihovna čítající 15 000 svazků.
V květnu roku 1925 jste tu mohli vidět obrazy nebo grafiky od malířů zvučných jmen; Holuba, Macouna, Kalivody, Josefa Mánese, Schikanedra, Beneše, Věšína, Stuchlíka, Marolda, Navrátila, Chittussiho. Plastiky Myslbekovy, Štursovy, Suchardovy. V grafickém kabinetu, vedle mistrů italských (Leonardo da Vinci, Quido Reni), francouzských (Poussin), nizozemských (Rembrandt, Rubens), českých (Holárek, Pirner, celá rodina Mánesova), jsou
i grafiky Alšovy a Purkyňovy. Grafický kabinet obsahoval celkem 50000 listů. Tak velkolepá vernisáž, jaká se odehrála 17. 5. 1925, již pravděpodobně k vidění nebude.
První den slavnostního otevření Tyršova domu byl zahájen pracovním sjezdem československých a jihoslovanských žup a ukončen sokolským večerem v tělocvičně.
Druhý den byli v muzejním sále přivítáni společenští a političtí představitelé T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Bohumil Baxa a další. Slavnostní nádvoří zaplnilo téměř 15 000 sokolů, kteří zhlédli předání Tyršova domu náčelníkovi ČOS Jindřichu Vaníčkovi. Projevy z balkonu nad vchodem do bazénu nebraly konce. V odpoledních hodinách patřil Tyršův dům veřejnosti, která s uspokojením mohla konstatovat, že je nejen úžasnou uměleckou a historickou památkou, ale i důstojným místem pro sídlo školy cvičitelské.
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>