Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Nový zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino v centru Prahy (659)

2014-03-16 11:20

Centrum Prahy láká od března novou atrakcí. Je jí jeden z největších zrcadlových labyrintů v České republice, doplněný o jedinečné křišťálové bludiště, zábavná zakřivená zrcadla a trojrozměrné kaleidoskopické kino. Na Můstku tak na návštěvníky čeká nevšední zážitek v podobě cesty bludištěm s více než 80 zrcadly, které je zakončeno netradičním uměleckým pojetím zpracování filmového materiálu podle Radúze Činčery.

Jeden z největších zrcadlových labyrintů v Čechách je navržen tak, že svým vzájemným odrazem vytváří efekt nekonečných chodeb a optických klamů. Člověk tak nikdy přesně v bludišti neví, kudy se v soustavě více než 80 totožných zrcadel vydat. Po zdolání nesnadné cesty na zájemce však čeká ještě větší oříšek. Na labyrint navazuje další bludiště, tentokrát pouze z čirých skel, která ještě více ztěžují možnost orientace, takže je pro jeho zdolání nutné naprosté soustředění a opatrnost. A pokud by se náhodou stalo, že návštěvník do některého ze skel či zrcadel omylem narazí, nemusí se bát. Všechna zrcadla i skla jsou bezpečnostní a odolají všem nárazům. Bludiště je zakončeno sérií zábavných zakřivených zrcadel, které udělají radost především dětem.

Na konci bludiště na návštěvníky jako odměna za úspěšné zdolání všech překážek čeká promítání ve formě kaleidoskopického kina, což je jedinečný koncept, který funguje na principu dětského kukátka. Optický kaleidoskop prezentuje pomocí sestavy zrcadel a zadní projekce umělecké filmové záběry tak, aby vznikl dojem, že se návštěvník dívá na obrovskou trojrozměrnou kouli o výšce 70 metrů. Divák tak získává pocit, že sleduje nespočet miniaturních zmnožených promítacích pláten.

V pražském kaleidoskopickém kině budou promítány dva filmy, které byly pro tento typ reprodukce Činčerou speciálně vytvořeny. Vysílané filmy s názvy „Praha ve vichřici dějin“ a „Poklady české kultury“ zachycují historii a architekturu českých zemí.

Trojrozměrné kaleidoskopické kino společně s jedinečnými bludišti můžete navštívit každý den od 10:00 do 20:00 hodin na adrese Na Můstku 3, 110 00 Praha 1. Vstupné pro dospělou osobu činí 90,- Kč, pro děti a studenty 60,-Kč a zvýhodněné vstupné pro rodiny pak 240,- Kč.

Komentáře (659)

bitcoin kurs prognose 2023-01-24 07:06:06
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
Luxury Furniture 2023-01-19 02:31:01
Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge!I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
Klimt Cairnhill 2023-01-08 10:12:22
I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,..Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
hesgoal alternatives 2023-01-05 10:15:39
You make so many great points here that I read your article a couple of times. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
Prefab Roof 2022-12-30 08:20:08
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
Prefab Shipping Container Home 2022-12-21 08:40:53
When your website or blog goes live for the first time, it is exciting. That is until you realize no one but you and your.Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website.I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article...Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.i love reading this article so beautiful!!great job!
car show boards 2022-12-18 03:28:43
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
방이동 2022-12-17 03:41:46
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand.
Sodium Fluoride Sputtering Target 2022-12-15 01:46:38
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.
free sample for music session 2022-12-14 09:34:02
Atris Remix has made a huge impact as a gifted Music Artist throughout their career so far. Their range and talent has made them a true musical force to be reckoned with. We are providing many free music on our platforms. You can listen to our best electronic music and enjoy with your friends or yourself.
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
Sceneca Residence Price 2022-11-22 09:09:46
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
The Hill at One-North Showflat 2022-11-06 11:11:57
You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.
matrix nft trader 2022-10-28 03:52:53
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work..The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.
Naturewell 2022-10-26 03:31:57
Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained!I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
Buy guns 2022-10-23 12:46:10
Because not just any long gun can be considered a "sniper rifle", we present you the Guns For Sale Online <a href="https://www.gunsforsaleonline.org/product/blackwater-sentry-12-tactical-pump-action-shotgun/">blackwater sentry 12 tactical pump-action shotgun</a>
Office Desk with Storage 2022-10-20 03:22:12
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good workYes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more.
free backlinks 2022-10-18 06:34:20
Free backlinks are essential for you scoring high in google ranking!
makedonische Geschichte 2022-10-18 06:30:59
Hat Nordmazedonien viel mit der echten makedonische Geschichte gemeinsam.
tampa tile 2022-10-17 12:15:27
This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
coweta eye care 2022-10-14 04:16:01
Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained!I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
free backlinks 2022-10-11 09:02:25
High quality free backlinks are essential for SEO and website ranking. In addition, high-quality link sources are able to generate more traffic and increases brand recognition. Search engines recognise paid sources and often are beeing ignored or not weighted as expected.
Surfing Maldives 2022-10-07 10:12:46
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
noticias 2022-10-07 06:41:57
Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home.We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>