Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Co pamatuje strom a lidé zapomněli ?

2012-05-02 11:37

28. 04. 2011 – 31. 10. 2013
největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii, jehož hlavním partnerem je státní podnik Lesy ČR
 
PRODLOUŽENO!!!
hlavní část výstavního projektu - velký sál v 1. patře + muzejní dvůr (do 31. 10. 2013)
 
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit ochranu přírody, trvale udržitelné obhospodařování lesů a vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.

Národní zemědělské muzeum Praha zahájilo ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR koncem dubna loňského roku v rámci Mezinárodního roku lesů zatím svůj nejrozsáhlejší výstavní projekt v prostorách svého muzea v Praze na Letné v historii.
Jeho základní částí je výstava „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli“, která je situována do velkého sálu v prvním patře muzea. Návštěvník prochází kmenem stotřicetiletého smrku, v němž se může v decenálních sekcích pohybovat na časové ose a seznamovat se s historií vybraných lesnických oborů. Probíhají zde rovněž interaktivní doprovodné programy pro dětské i dospělé návštěvníky. Součástí projektu „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ je také interaktivní venkovní expozice „O stromech a o lese“ umístěná v revitalizovaném muzejním dvoře.

Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z tohoto počtu spravují Lesy ČR kolem 50 % státních lesů. Lesy ČR se proto k  Mezinárodnímu roku lesů přihlásily. V průběhu loňska státní podnik Lesy České republiky připravil mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví v podobě přednášek, besed, vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“, které se konaly v jednotlivých regionech ČR, a které budou tematicky zaměřeny na lesní hospodářství. O těchto akcích podnik veřejnost pravidelně informuje na svých internetových stránkách. Výstava „Co pamatuje strom a lidé zapomněli“ v Národním zemědělském muzeu Praha představuje ve spektru realizovaných akcí stále významnou událost.

Tento velký výstavní projekt je otevřen pro veřejnost od 29. dubna 2011 a byl z větší části prodloužen do roku 2013! Jeho součástí jsou také doprovodné akce a přednášky s tématikou lesnictví a myslivosti pro odbornou i širokou veřejnost a lektorský program pro školy.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Věděli jste například následující zajímavosti o našich lesích?
Lesy ČR spravují lesní porosty v majetku státu Česká republika na výměře 1 milion 320 tisíc hektarů, z toho je cca 45 % v chráněných územích!
Lesy ČR pečují o lesy ve své správě podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní certifikát PEFC udělený Lesům ČR nezávislým certifikačním orgánem. Jde o celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření. Je tedy externě ověřeno, že hospodaření LČR není na úkor lesa. LČR mají tímto systémem certifikováno 100% svých lesů. Na světě je tímto systémem certiifikováno přes 200 milionů hektarů lesa.
Ročně LČR vytěží cca 8 mil m³ dřeva.
Plocha, kterou naopak ročně LČR zalesní, dosahuje cca 11 tisíc hektarů, ročně tak vysadí kolem 60 milionů sazenic.
Plocha lesů v ČR na rozdíl od jiných zemí každoročně roste: v posledních letech o více než 2000 hektarů ročně.
Lesy se v celé ČR rozkládají na ploše téměř 2 miliony 660 tisíc hektarů, což je 33,7 % území ČR, v roce 1930 přitom činila celková plocha lesů na našem území jen 2 miliony 354 tisíc hektarů.
Lesy mají důležitou dřevoprodukční funkci -– DŘEVO JE jednou z mála TRVALE OBNOVITELNÝCH SUROVIN – slouží nejen například k výrobě papíru, ale také širokého spektra výrobků s přidanou hodnotou, jde o surovinu čistě přírodní, bez jakéhokoli negativního vlivu na zdraví lidí.
V našich lesích se odhadem nachází zásoba cca 678 milionů m³ dříví, což je množství, z kterého by se dalo např. postavit 4,5 milionu dřevěných domů.
Ročně se v lesích všech vlastníků a správců v ČR vytěží okolo 16 milionů m³ dřeva, přičemž 18 milionů m³ dřeva v lesích každoročně přiroste, zásob dřeva v našich lesích neustále přibývá, v ČR se rozhodně netěží na úkor budoucnosti lesů.
V  lesích na našem území se neustále zvyšuje podíl listnatých dřevin a jedle: mezi lety 1950 až 2009 tento podíl stoupl o plných 100 %, podíl listnatých dřevin dnes činí 24,5 % celkové plochy lesů. 45 % z LČR ročně zalesňované plochy jsou listnaté dřeviny a jedle.
Péče o les je složitý proces vyžadující vzdělané a zkušené lesnické odborníky opírající se o staletími prověřené zkušenosti.
Nejstarší chráněná území u nás se nacházejí právě v lesích jako např. Žofínský prales a Hojná Voda (1838), Boubínský prales (1858). U zrodu těchto chráněných území stáli právě lesníci.
V posledních letech nabývá na významu u lesů funkce rekreační a zdravotní – stoupá na významu zejména pro městské obyvatelstvo – Lesy ČR proto budují mnoho naučných stezek, rekreačních altánů, vyhlídkových míst, podporují turistiku a celkový zájem lidí o les.
Lesníci pečují nejen o les, ale také jeho obyvatele: podpora mravenců, podpora zpěvného ptactva, podpora dravců a sov, přikrmování lesní zvěře v zimním období apod.
Jedním z nejdůležitějších právních předpisů je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích: účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.
Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

DOPROVODNÉ VÝSTAVY

výstava Staletí mysliveckých a lesnických uniforem
velký sál ve 3. patře - č. 310 (ukončena 4. 3. 2012)
výstava Střední lesnické školství v České republice
malý sál  ve 3. patře - č. 310 – zadní část  (ukončena 4. 3. 2012)
venkovní expozice O stromech a lese (lesopark s naučnou stezkou)
revitalizovaný muzejní dvůr (do 31. 10. 2013)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>