Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Kina – Premiéry

Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Sólo pro Blanchet (135)

2013-08-07 13:52

Woody Allen nechal svého vyznávání lásky evropské kultuře a velkoměstům a zapracoval na hlubší látce, která se v jeho filmografii vrací jako bumerang. V tomto kontextu a srovnání je zajímavé, jak rozdílný film Allen natočil od svého posledního, poměrně plytkého kousku Do Říma s láskou. A jak je jako filmař disciplinovaný, když upozadí sám sebe z hlavních rolí. Snímek Jasmíniny slzy je toho zářným příkladem.

Většinou když už nečekáte nic (moc), něco vás překvapí. Alespoň v případě Woodyho Allena a jeho neúnavné filmové „nadprodukce“, která do kin chrlí jeden film za druhým. Snímek Jasmíniny slzy ovšem netrpí obvyklými nešvary jeho tvorby. Zacyklenost na různých formách neuróz je nám v tomto případě zprostředkována příběhem absolutního psychologického rozkladu vyčerpané ženy.

  

Úzkost, noční můry a nervová zhroucení. Kolik nervových šoků dokáže člověk vydržet, než vyjde do ulic a začne křičet? Ptá se skrze svoji hlavní, veskrze spíše antihrdinku na pozadí finanční krize, v níž nemoralizuje, ale pozoruje, režisér a scénárista v jedné osobě. Jeho Jasmine je psychologicky vyprofilovaná postava, která absolutně podlehne vnější destrukci. Kdysi studovala antropologii, ale sbalil jí bohatý magnát. Dost dlouho měla všechno, ale nakonec se ukázalo, že ten její byl gauner. Navíc jí zahýbal s její kamarádkou. Přišla úplně o všechno a je nucena se přestěhovat k sestře do dělnické čtvrti v San Franciscu. Žila v luxusu a neumí to dodnes jinak (do San Franciska letí první třídou, i když na to nemá), s obyčejnými lidmi už ale neumí ani jednat. Neustále se drží lahve vodky a prášků. Jestli je něco volný pád, tak přesně tohle.

Kdybychom hledali pro Blue Jasmine odpovídající podtitul, v angličtině by nic neznělo lépe než Lost Control. K Jasmine je Allen jako k vlastní figuře až cynický. Nechá ji trpět a trestá ji vlastně jenom za to, že žila léta ve skleněném zámku a uprostřed iluzí, v nichž byla jako on cynická a přehlíživá k okolnímu světu. Ani herečka formátu Cate Blanchet, jakožto představitelka hlavní role, nedostává takhle herecky zajímavé nabídky každý den. Chcete-li vidět herectví, které umí bleskově přeskakovat z komických poloh do tragických a neustále je elektrizující, soustřeďte se na Blanchet. S ní totiž objevíte Jasminin příběh pěkně kousek po kousku po malých dávkách vzpomínek.

Na určitou ukecanost jsme u Allena zvyklí. V jeho filmech se vždycky mluví trochu víc, než je snesitelné. Ale je to také jedna z jeho největších zbraní. V tomto případě to režisér dotahuje k dokonalosti, když nechá Jasmine žbrblat samu se sebou, což od prvotních úsměvů vede až ke strašidelnému mrazení. Dialogy jsou přitom nejednou ostré jako břitva. Jamíniny slzy jsou již čtyřiačtyřicátým filmem Woodyho Allena. Nepochybně se řadí mezi ty nejzdařilejší.
Tomáš Kůs

Komentáře (135)

federal 209a primers 2023-01-27 06:28:25
You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this...This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work.I like your post. It is good to see you verbalize from the heart and clarity on this important subject can be easily observed...Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanksi never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful.
Coach Canada 2023-01-24 10:02:53
Another great benefit is that you can enjoy a lot of amenities. Almost all of the services provide a lot of amenities including TV, stocked bars and DVD players. Aside from this, you can enjoy many other entertainment experiences while driving.
소액결제정책 2023-01-24 03:49:26
Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign.I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up.This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
꽁머니 토토 2023-01-22 07:50:03
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.ThanksI’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.
eliane gamache latourelle 2023-01-20 07:19:28
I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work.
goex black powder ffg 2023-01-19 09:50:55
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
카지노슬롯 2023-01-18 05:14:42
Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website.Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!.This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well..
buy badminton shoes 2023-01-17 12:28:01
I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here.
forex 2023-01-17 08:34:24
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
air source heat pump installers 2023-01-16 10:37:01
I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too.This post is really the best on this valuable topic.
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
slot gacor 2023-01-12 06:37:40
It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.
Kinemaster Mod Apk 2023-01-12 06:32:57
Kinemaster Mod Apk Download for Android full unlocked. Kinemaster Mod Apk the videos which you watch on the internet and different social media sites are created.
Daftar Slot Gacor 2023-01-09 08:15:53
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
tangkasnet 2023-01-09 08:14:46
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here!
situs baccarat 2023-01-09 08:12:31
Great survey, I'm sure you're getting a great response.You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here.This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs…Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post.Thank you because you have been willing to share information with us.
All Bangla Newspapers 2023-01-06 10:36:41
Store of all newspapers, magazines, news sites, banks, insurance, radio channel, tv channel, flag, hospitals, universities, and maps sorted by country online
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too.Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too.Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.
White truffle strain 2023-01-03 08:05:55
Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome!Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article...I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article...
Thank you because you have been willing to share information with us. Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks
Free insulation grant 2022-12-28 10:40:10
I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful.
Alta en Directorios 2022-12-28 06:38:37
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks.Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
레플리카 2022-12-28 06:33:57
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>